• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง

  Jbhosp Hospital   Website : www.chombunghospital.com

  Featured Img 2
 • วิสัยทัศน์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี

  " ให้บริการอย่างมีมาตรฐาน สร้างเสริมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน"

  Featured Img 1
 • โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่

  การเชื่อมโยงกว้างไกล ใช้ข้อมูลพัฒนาร่วมกัน

  Featured Img 2