Image
Image
Image
Image
Image
Image

ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี (ที่ผ่านมา)

ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม

EB 5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก

ตัวชั้วัดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูล

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการเผยแพร่จ้อมูลตต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 4 การดำเนินงานตามภารกิจ

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฎิบัติการประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 5 การปฎิบัติตามหน้าที่

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

ตัวชี้วัดที่ 6 เจตจำนงของผู้บริหาร

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตจองผู้บริหารต่อสาธารณชน

ตัวชี้วัดที่ 7 การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไห ในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 8 การรับสินบย

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการป้องกันการรับสินบน

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 11 แผนป้องกันแลปราบปรามการทุจริต

EB 23 หน่วยงานมีจัดทำแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปี ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 12 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและให้บริการ

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรฐาน กลไก ในการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

"โรงพยาบาลของเรามุ่งเน้นให้บริการอย่างมีมาตรฐาน สร้างเสริมสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพึงตนเองอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่โรงพยาบาล ที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2565"

สมัครจดหมายข่าวของเรา

Find us at

ที่ตั้งโรงพยาบาล:
เลขที่ 5 หมู่ 8 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี 70150 >>ไปยังแผนที่

032 261592 ถึง 4
cbhospital.rb@gmail.com

Open daily : 24 hour

Facebook